กิจกรรม “ผ้าไทย เส้นใยแห่งภูมิปัญญา”

25158282_1973667909315933_4562181984534198889_n

กิจกรรม “ผ้าไทย เส้นใยแห่งภูมิปัญญา”

เมื่อวันที่ 12ธันวาคม เวลา 14.00-16.00 น บัณฑิติวทยาลัย จัดกิจกรรม “ผ้าไทย เส้นใยแห่งภูมิปัญญา” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ให้ความรู้ ความเป็นมา และสาธิตการใช้ผ้าไทย ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย และทดลองนุ่งผ้าไทยในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

Blog Attachment

Leave us a Comment