University of Southeastern Philippines เดินทางมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อศึกษาดูงาน

24231869_1964164253599632_9069966544836569520_n

University of Southeastern Philippines เดินทางมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก University of Southeastern Philippines นำโดย Prof. Dr. Edan H. Jalotjot ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์จาก พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 10 คน เดินทางมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และนำชมสถานที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวตอนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment