สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

23244225_1930720850277306_2664819379245136897_n

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเผยแพร่ให้ความรู้แก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย Dongkhamxang College ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว The University of Northern Philippines และ The University of Southeastern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Tan Trao University ประเทศเวียดนาม ผ่านกิจกรรมลอยกระทง โดยมี รศ. ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ. ดร. ชาติชาย มหาคีตะ ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง และวิธีการทำกระทง พร้อมยังนำคณาจารย์ของคณะตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมลอยกระทง ณ กาสะลอง บีช รีสอร์ท ปราณบุรี-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Blog Attachment

Leave us a Comment