สนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5 มหาวิทยาลัยความร่วมของภูมิภาคอาเซียน

22853165_1927028623979862_4271750020405628027_n

สนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5 มหาวิทยาลัยความร่วมของภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสัมภาษณ์การวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย แนวโน้มการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม สมรรถนะศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจบริการในภูมิภาคอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัยความร่วมของภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย Dongkhamxang College ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว The University of Northern Philippines และ The University of Southeastern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Tan Trao University ประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานโครงการวิจัยฯ อีกทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้า ที่ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการจัดการศึกษา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment