ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

IMG_4338

ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน ในการนี้คณบดีฯ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Blog Attachment

Leave us a Comment