ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

306519196_548444933748202_1348102635939123506_n

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานจัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์ กล่าวแสดงความยินดี และตัวแทนดุษฎีบัณฑิตได้กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสสำเร็จการศึกษา และมีการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสไตล์ตะวันตก  ร่วมด้วย อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมงาน ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 17.30-21.00 น.

Leave us a Comment