หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่นที่ 3) จัดบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

1

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางการเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ในรายวิชาความท้าทายความเป็นผู้นำ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2565  

Blog Attachment

Leave us a Comment