บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2

11

นางสาวฤดี กมลสวัสดิ์   เป็นนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ทำการสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์  เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับผู้นำของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน เป็นประธาน รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน  กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ. ดร. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์   และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  ณ ห้อง Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

Blog Attachment

Leave us a Comment