บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่นที่ 3) จัดบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

2-41

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและนวัตกรรมสังคม เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ในรายวิชาความท้าทายความเป็นผู้นำ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565  

Blog Attachment

Leave us a Comment