สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการวิจัย

8

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้มาตราการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด” และ ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัยฯ นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพสำหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online ZOOM ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment