สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม การสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืน กระทำชำเราในครอบครัว

IMG_3043

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนา กลุ่มการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โดย รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมกลุ่ม โดยมี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้นำการสนทนากลุ่ม โดยมี ผู้เข้าร่วมในการวิจัย จำนวนผู้สนทนา 10 คน สรุปสาระสำคัญ ได้แก่ สรุปสถานการณ์และวิธีการป้องกันการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว ปัจจุบันและเครื่องมือในการป้องกันการข่มขืนการทำชำเราในครอบครัว ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสอน Online Learning 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment