บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. ครั้งที่ 2/2565

IMG_3031

ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบรรณาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ สรุปวาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ภายนอก) ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความภายนอกถึงอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุก 4 เดือน ขอรับการประเมิน ปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 ครั้งที่ 3 การรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงานต่างๆ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจาณาการจัดพิมพ์รูปเล่มรูปเล่มวารสารวิชาการฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment