บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

IMG_3011

ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สรุปสาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การแจ้งผลรับทราบหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำ การจัดโครงการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการดำเนินงานหลักสูตร และฝ่ายต่างๆ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย การพิจารณาคัดเลือกผู้อทนจากคณาจารย์ประจำเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment