บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่น 3) ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา 2565

S__463912965

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ณ โพลคาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

Blog Attachment

Leave us a Comment