หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่น 3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ของความรู้ดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รายวิชาดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

Slide7

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่น 3) จัดการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับอาจารย์และนักศึกษา ทั้งศาสตร์และศิลป์ของความรู้ดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร รายวิชาดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร บรรยายและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning โดย ดร.เอื้ออารี จันทร และ ดร.สินชัย จันทร์เสม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ดิษฐ์ สุทธิวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ “Fin Tech” และ “Hybrid Management” ณ ห้องประชุม 405 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

Blog Attachment

Leave us a Comment