บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียน บทวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ (ระบบ Online)

1

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม โดย ผศ.สุทธาสินี เกษร์ประทุม ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายโดย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ และ ผศ.ดร.องค์อร สงวนญาติ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมผ่านระบบ Online MS Team วันที่ 29 มีนาคม 65 เวลา 08.30 – 12.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment