คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันสุดท้าย

messageImage_1648370650456

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 (ออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร และอาจารรย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม สรุปเนื้อหาในการอบรม วันที่สาม ได้แก่ เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย นำเสนอผลการทำ Workshop รายกลุ่ม ผู้รับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร มสด. และบุคลากรภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565เ วลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment