บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันที่สอง

messageImage_1648259636634

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์บัณฑิตวืทยาลัย จัดการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม สรุปเนื้อหาในการอบรม วันที่สองได้แก่ การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรอง กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร การทำ Workshop ผู้รับการอบรมร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร มสด. และบุคลากรภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment