บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3

messageImage_1648174095659

รศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. กล่าวรายงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม สรุปเนื้อหาในการอบรม วันแรกได้แก่ ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง การทำ Workshop ผู้รับการอบรมร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร มสด. และบุคลากรภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment