บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรการวิจัยแบบง่าย : จากพื้นฐานสู่ปฏิบัติการ (ระบบ Online)

3

 ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม โดย ผศ.สุทธาสินี เกษร์ประทุม ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายโดย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ และ ผศ.ดร.องค์อร สงวนญาติ ในหัวข้อ เรื่อง หลักสูตรการวิจัยแบบง่าย : จากพื้นฐานสู่ปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมผ่านระบบ Online MS Team วันที่ 23 มีนาคม 65 เวลา 08.30 – 12.00 น.

Leave us a Comment