บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่นที่ 3)

16272

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่นที่ 3) จัดการเรียนการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับอาจารย์และนักศึกษา ทั้งศาสตร์และศิลป์ของความรู้ การวิจัย การเขียนบทความ และวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง บรรยายและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ในหัวข้อ “Structural Equation Modeling: SEM” ณ ห้องประชุม 405 บัณฑิตวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาการเขียนเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid learning  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ในหัวข้อ “Search Synthesis Set Submit” ณ ห้อง Online Learning Room 08

Leave us a Comment