บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. ครั้งที่ 1/2565

91622

ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ สรุปวาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ การรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงานต่างๆ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา รายงานความคืบหน้าเรื่องงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งรายชื่อ 10 บทความ เพื่อนำเข้าประเมิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เรื่องเสนอพิจารณา แต่งตั้งกรรมการภายในพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาบทความ และ การพิจารณาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment