บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

2

ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สรุปสาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ แนวปฏิบัติตามหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานการดำเนินงานโครงการอบรมเทคนิคให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ รายงานการศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สรุปการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 รายงานการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และสังกัดคณะ และฝ่ายงานต่างๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดย ระบบ Online ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment