บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (รุ่นที่ 3)

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับอาจารย์และนักศึกษา ทั้งศาสตร์และศิลป์ของความรู้ใหม่ ๆ และวิทยานิพนธ์ โดยวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง บรรยายและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุม 405 บัณฑิตวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาการเขียนเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid learning โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ณ ห้อง Online Learning Room 08

Leave us a Comment