บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดอบรม หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)”

3

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประจักษ์ ปฏิทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร โดย การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ผู้รับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากรภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 135 คน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment