บัณฑิตวิทยาลัย จัดการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

AP7A8658_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการนำเสนอผลการวิจัย ของ รศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะนักวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง กระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ พร้อมทั้ง คณบดีและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยลัย มสด.

Blog Attachment

Leave us a Comment