บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 3

IMG_5864

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 3 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา ร่วมด้วยการแนะนำมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม The Graduate Studio ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment