จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. ครั้งที่ 6/2564

IMG_2807

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ สรุปวาระสำคัญ ดังนี้ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงานต่างๆ สรุปการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา รายงานความคืบหน้าเรื่องงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องเสนอพิจารณา พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถประเมินคุณภาพบทความ ผ่านระบบ Online แจ้งรายชื่อ 10 บทความ เพื่อนำเข้าประเมิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย การพิจารณารูปแบบการเผยแพร่บทความออนไลน์ สีของปกวารสาร เรื่องอื่น ๆ ปฏิทินการประชุมวารสารวิชาการฯ โดยจัดประชุม ในวันที่ 15 ธันวาคม 64 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment