บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2

IMG_2793

นายพิภู ผ่องสุวรรณ  เป็นนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ทำการสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์  เรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ เป็นประธาน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์   กรรมการ ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์   กรรมการ ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน    และ รศ. ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

Blog Attachment

Leave us a Comment