บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2

IMG_2720

ว่าที่เรือตรี ยุตติชน บุญเพศ เป็นนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ทำการสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์  เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ เป็นประธาน รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ กรรมการ ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร.มงคลชัย บุญแก้ว   กรรมการ ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน    และ ผศ. ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ   กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

Blog Attachment

Leave us a Comment