บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2

IMG_2624

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ เป็นนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ทำการสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อุทัย บุญประเสริฐ เป็นประธาน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการ ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการ ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน และ รศ. ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

Blog Attachment

Leave us a Comment