บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม หัวข้อ “หลักการและแนวทางในการวิจัยในอนาคต (Futures Research) ให้มีคุณภาพ ”

messageImage_1637206165813

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อ “หลักการและแนวทางในการวิจัยในอนาคต (Futures Research) ให้มีคุณภาพ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อำนวยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ร่วมด้วยอาจาย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม Workshop ผู้รับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร มสด. และบุคลากรภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 118 คน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 64 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment