คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

IMG_2493

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. เป็นประธานการประชุม ร่ววมด้วย
ผศ
.ดร.ชาติชาย รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สรุปสาระสำคัญดังนี้ ติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอบรมและเสวนา  หัวข้อ  หลักการและแนวทางในการวิจัยอนาคต  (Future  Research)  อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3 และ การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนคริทร์ ใน วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment