บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

IMG_2443

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2564 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สรุปสาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้งระดับชำนาญการ รายงานการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายงานต่างๆ การประกันคุณภาพ การรับสมัครอบรมวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment