คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102

2458c515-9892-4a55-974d-6f74a8f0c47e

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมใน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จัดโดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต โดยได้ บรรยายในหัวข้อ “ ผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพ” ในระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Online (ZOOM)

Blog Attachment

Leave us a Comment