บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุม Online คณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มาตรฐานรูปแบบ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

IMG_2393

อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน มาตรฐานห้องสมุด และการเตรียมความพร้อม เพื่อการรองรับการเปิดภาคเรียน และปรึกษาหารือการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานรูปแบบและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานการวิจัย ผลงานทางวิชาการ โดย ผ่านระบบ Online วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00–15.00 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment