บัณฑิตวิทยา จัดการประชุม Online คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาระพิเศษ

IMG_2411

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดี เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาระพิเศษ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะ เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ผ่านระบบ Online วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment