บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุม สนทนากลุ่ม ในงานวิจัย

IMG_2354

ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ หัวหน้าคณะฯ และ ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ นักวิจัย และทีมงานวิจัยฯ จัดการประชุมสนทนากลุ่ม ในงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพสำหรับเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ทุนสนับสนุนงานวิจัย วช. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงพัฒนาสังคม และสมาคมสภาสังคมสงเคราห์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment