บัณฑิตวิทยาลัย มสด. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

IMG_2331

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. เป็นประธานการประชุม บุคคลกรสายสนับสนุนวิชาการ สรุปสาระสำคัญดังนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ รับตำแหน่งคณบดีเป็นวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง โครงการอบรมและเสวนาวิจัย หัวข้อ “หลักการและแนวทางในการวิจัย” การเตรียมความพร้อมการอบรม การศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (แบบออนไลน์) การจัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 ติดตามงานที่มอบหมายงาน การเรียนการสอน การทำชำนาญการ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยระบบ Online ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment