บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ 2)

432773

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี ที่สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564

Leave us a Comment