บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้ห้องออนไลน์

45359

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้ห้องออนไลน์

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน โดยมี อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ และนายณัฐรนนท์ กานต์รวีกุลธนา เป็นวิทยากร จัดการอบรมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้ห้องออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 15.00 ณ ห้องสอน Online Learning Room 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment