บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. ประจำปี 2564

messageImage_1630903941098

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. ประจำปี 2564

          ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารฯ สรุปวาระสำคัญ ดังนี้ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารฯ ปี 2564 และคณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ ปี 2564 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย ของวารสารในฐานข้อมูล TCI ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2564 รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารฯ เรื่องอื่นๆ โครงการอบรมฯ การเขียนบทความทางวิชาการวันที่ 6 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online ณ ห้องสอน Online Learning Room 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment