บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

IMG_2279

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2564 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สรุปสาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายงานต่างๆ   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้องสอน Online Learning Room 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment