บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

IMG_1661_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ บรรณาธิการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม ร่วมด้วยกองบรรณาธิการวารสารฯ สรุปวาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้ง

กองบรรณาธิการวารสารฯ ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงานต่างๆ การใช้ประโยชน์ทางวิชาการและด้านต่างๆ ของวารสาร แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารฯ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 308 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment