บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด.

IMG_1472_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ บรรณาธิการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ สรุปวาระสำคัญ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงานต่างๆ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณารายชื่อการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การเผยแพร่และการตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ พิจารณาข้อคิดทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตสวนดุสิต เรื่องอื่นๆ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ปฏิทินการประชุมวารสาร ปี 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 308 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment