บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

84332_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม

และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง เป็นวิทยากร

โดยมีอาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่า นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Blog Attachment

Leave us a Comment