บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

1_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดชั่วคราว ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี สวนดุสิต รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ เรื่องแจ้งให้ทราบ

การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณทิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา  โดยประชุม ณ ห้อง 405 และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment