บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร : หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการ

IMG_0914_resize

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการจดสิทธิบัตร : หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร  ผู้รับการอบรมร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากรภายนอกอาจารย์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment