บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

721878_resize

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม สรุปวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การระดมสมอง “เพื่อสวนดุสิต” 2. 11 มุมมอง : Design Thinking 3. มติที่ประชุมสภาพมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 4.แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5. การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ 6. รายงานการดำเนินงานหลักสูตร และฝ่ายงาน 7. การสรรหาอธิการบดี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment