บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมประธานและเลขานุการฝ่ายงานของบัณฑิตวิทยาลัย

IMG_0804_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ ประธานที่ประชุม ร่วมกับประธานและเลขานุการฝ่ายงานของบัณฑิตวิทยาลัย              สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ แจ้งนโยบาย รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีม.สวนดุสิต ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย และขอให้ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันทำงานจัดทำโครงการที่จะพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปได้ดี   เช่น  จัดโครงการอบรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  วันที่ 28 มกราคม 63 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2           อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment